Solar Tradex Logo

Instal·lació connectada a xarxa Biblioteca Pompeu Fabra - 52,8 kWp -

Gener 2017
 

La instal·lació solar inicial es va posar en funcionament l'any 1998 i constava de 52,78 kWp instal·lats, repartits entre la coberta i la façana solar que caracteritza a la Biblioteca Pompeu Fabra. Així mateix la instal·lació comptava amb 37 kWn repartits entre 7 inversors de 5 kW i un darrer de 2 kW.

Durant el mes d'abril de 2016 i degut a la caiguda de rendiment de la instal·lació, l'Ajuntament de Mataró va encarregar a SolarTradex una auditoria tècnica per evaluar l'estat de conservació de tots els components de la instal·lació fotovoltaica.

L'auditoria mostrà que degut a l'antiguitat de la instal·lació, tant el camp de captació com els inversors solars havien esgotat la seva vida útil, impossibilitant que s'assolís la producció mínima obligatoria que dóna dret al 100? la retribució econòmica assignada a la instal·lació segons s'estableix en el RD413/2014.

Cal remarcar que la vida útil dels components d'una instal·lación solar a dia d'avui, és molt més llarga que la que tenien els mateixos components en l'any 1998.

Com a resultat de l'auditoria es va proposar canviar part del camp de captació solar, substituint els antics mòduls solars ubicats en la coberta per 132 panells solars policristal·lins de 265W tot mantinguent els panells de la façana solar; i també substituir la totalitat dels inversors por dos inversors SMA de 25 KW pels mòduls de la coberta i de12 kW pels de la façana solar.

Els treballs es van executar durant el mes de gener de 2017 i la instal·lació torna a estar produïnt energia amb un rendiment que assegura el cobrament del 100? la retribició assignada.