Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum Policia Local de Sabadell - 9,3 kWp-

 

El projecte solar de Can Marcet, va ser concebut inicialment com un projecte d'autoconsum sense bolcat d'excedents a la xarxa elèctrica, motiu pel qual es va instal·lar un equip d'injecció 0 que regula la producció de l'inversor solar en funció de la demanda de consum de l'edifici.

Conseqüentment se pretenia legalitzar la instal·lació d'acord a la nota informativa de la Sub-Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya, que permetia legalitzar aquesta tipologia d'instal·lacions segons el que es disposa en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió ( ITC-BT-40).

No obstant l'aprovació del RD900/2015, ha obligat a replantejar el procediment de legalització de la instal·lació, que afecta entre d'altres a la configuració de la mesura per donar compliment a l'artícle 13 del citat reial decret.

Per tant, aquest és un dels primers projectes d'autoconsum solar legalitzats a l'ampara de la nova normativa espanyola.

El projecte compta amb 38 mòduls solars REC245PE, un inversor Fronius Symo de 10 kW, i un equipo d'injecció 0 ITR 2.0 de Lacecal.

Galeria