Solar Tradex Logo
Instal·lació d'autoconsum Policia Local de Sabadell - 9,3 kWp-
La instal·lació solar d'autoconsum de 9,3 kWp ha estat instal·lada en l'edifici històric de Can Marcet, actuals dependències de la Policia Local de Sabadell. Al igual que en d'altres municipis, el projecte ha estat promogut la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de difondre i promocionar l'autoconsum entre la població. Aquest projecte d'autoconsum és uno dels primers projectes legalitzats a l'ampara del nou RD900/2015.

El projecte solar de Can Marcet, va ser concebut inicialment com un projecte d'autoconsum sense bolcat d'excedents a la xarxa elèctrica, motiu pel qual es va instal·lar un equip d'injecció 0 que regula la producció de l'inversor solar en funció de la demanda de consum de l'edifici.

Conseqüentment se pretenia legalitzar la instal·lació d'acord a la nota informativa de la Sub-Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya, que permetia legalitzar aquesta tipologia d'instal·lacions segons el que es disposa en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió ( ITC-BT-40).

No obstant l'aprovació del RD900/2015, ha obligat a replantejar el procediment de legalització de la instal·lació, que afecta entre d'altres a la configuració de la mesura per donar compliment a l'artícle 13 del citat reial decret.

Per tant, aquest és un dels primers projectes d'autoconsum solar legalitzats a l'ampara de la nova normativa espanyola.

El projecte compta amb 38 mòduls solars REC245PE, un inversor Fronius Symo de 10 kW, i un equipo d'injecció 0 ITR 2.0 de Lacecal.

Galeria