real decreto de autoconsumo

5 novetats del Reial decret d’autoconsum

Hola amics i enhorabona a tots ja tenim nou reial decret d’autoconsum!! Espero ho hàgiu celebrat com mereix aquesta nit, perquè a partir d’ara toca treballar de valent per aprofitar aquest nou marc normatiu i fer realitat el canvi de model energètic que tant hem imaginat i pel qual tant hem lluitat.

real decreto de autoconsumo

Primer de tot i per allunyar equívocs, vull destacar en negreta i majúscules que EL RD244/2019 ÉS UN GRAN REIAL DECRET D’AUTOCONSUM; potser hi ha qui no comparteixi la meva opinió i pensi que és un reial decret millorable (no ho discuteixo), però n’hi ha prou de mirar enrere per adonar-nos que tenim un reial decret absolutament inimaginable fa tan sols 6 mesos: autoconsum de proximitat, autoconsum compartit , compensació parcial d’excedents, sense comptadors addicionals per a la generació, etc…

Primer de tot, convé remarcar que aquest nou reial decret no deixa de ser la conseqüència lògica de l’aprovació el passat mes d’octubre del RDL 15/2018, per això molts dels punts del present reial decret ja els coneixíem perquè estaven vigents des de l’any passat: simplificació dels tràmits d’accés i connexió, eliminació de l’impost al sol, registre d’instal·lacions d’autoconsum, etc… al seu moment ja vaig publicar un article sobre això, i per tant avui no em reiteraré amb aquests punts ja tractats al corresponent article.

Així doncs comencem amb el resum:

La potència nominal torna a ser la dels inversors.

Potser us sorprendrà que comenci per aquí, però per a mi és una novetat molt destacable ja que com veureu a la molts punts del reial decret hi ha una barrera significativa entre projectes fins a 100 kW i projectes de més de 100 kW, afavorint els primers quan a simplificació administrativa, gestió dels excedents de producció i consideració dels serveis auxiliars de producció.

El fet que tornem a comptabilitzar la mida dels projectes sobre la base de la potència nominal dels inversors i no sobre la suma de les potències dels panells solars ( tal com es feia fins a l’any 2013) ens permet incrementar fins un 30% la potència pic dels projectes i tot i així segueixin afavorint-se del marc normatiu favorable que tenen els projectes fins a 100 kW; així un projecte de 125 kWp de panells solars i 100 kW nominals d’inversor a partir d’ara computarà com a projecte fins a 100 kW, quan abans havíem de reduir la mida a 100 kW de panells solars.

Noves modalitats d’autoconsum

El Reial decret distingeix entre les modalitats d’autoconsum següents:

Subministrament amb autoconsum sense excedents

Seran aquelles instal·lacions d’autoconsum que compten amb un mecanisme anti-abocament homologat que eviti enviar excedents de producció a la xarxa de distribució:

Aquesta modalitat té dues virtuts fonamentals, d’una banda la simplicitat per legalitzar la instal·lació, no cal demanar permisos de connexió i accés a l’empresa de distribució elèctrica; i d’altra banda no hi ha activitat econòmica (només hi ha subjecte consumidor).

Però també té un inconvenient significatiu; i és que no es poden valoritzar els excedents de producció que es produeixin en moments de baix consum i alta producció; o dit d’una altra manera estem llençant a les escombraries kWh generats i que per tant hem pagat per endavant quan hem realitzat la inversió.

La meva opinió personal, i segur que hi haurà qui no la comparteixi (per exemple els fabricants d’equips anti-abocament) és que tret de casos en què tinguem problemes per aconseguir el permís de connexió de l’empresa distribuïdora, no veig sentit a aquesta modalitat.

Subministrament d’autoconsum amb excedents

En aquest cas els excedents de producció s’envien a la xarxa de distribució, i hi haurà dos subjectes legals que seran el consumidor i el productor.

El principal avantatge d’aquesta modalitat és que contràriament al cas anterior, podrem valoritzar els excedents de producció augmentant la rendibilitat de la inversió i escurçant el payback. En funció del camí que vulguem prendre per valoritzar els excedents tindrem dues submodalitats d’autoconsum:

Autoconsum amb excedents acollida a compensació

A aquest tipus d’autoconsum es podran acollir les instal·lacions fins a 100 kW en què el titular de la instal·lació de generació i el consumidor siguin la mateixa persona física o jurídica, i permetrà compensar/valoritzar parcialment els kWh excedentaris.

Amb quin valor es compensaran? Doncs bàsicament al preu del mercat majorista de producció… cada mes el comercialitzador amb què tinguem el contracte de subministrament elèctric compensarà dins de la factura de consums els kWh excedentaris del mes anterior segons el cost horari de generació del moment en què van ser produïts .

Això serà així per a tots aquells que tinguin contracte de subministrament amb un comercialitzador d’últim recurs, per al cas que el contracte de subministrament sigui amb un comercialitzador tradicional, aquest últim podrà valoritzar els kWh com vulgui, encara que si els valoritza per sobre del preu de mercat, el diferencial anirà a càrrec seu, per la qual cosa imagino que al final en tots els casos la valorització serà a preu de mercat.

Per tant, és important destacar que no estem parlant de balanç net, ja que no es compensarà el 100% del valor de cada kWh excedentari.

Fixeu-vos que cada kWh autoconsumit es valoritza a preu de mercat minorista que correspon al cost de generació + peatges + impostos; i en canvi cada kWh excedentari es valoritza només a preu de mercat majorista, és a dir, el preu horari de generació.

Autoconsum amb excedents no acollida a compensació

El subjecte productor pot vendre a mercat els excedents de producció generats. Per tant, la valorització dels kWh generats en ambdós casos serà la mateixa, o sigui el cost horari de generació.

Encara que sota el meu punt de vista, la primera modalitat de compensació simplificada és molt més avantatjosa que la de venda d’excedents pel fet que segons l’article 14, punt 4, l’energia excedentària no computa com a energia incorporada al sistema i per tant n’està exempta del peatge de generació, conseqüentment també s’entén que tampoc no correspondrà pagar l’impost del 7% sobre la generació incorporada al sistema, ni tampoc l’IVA per l’energia venuda.

S’obre la veda a les instal·lacions d’autoconsum remotes.

Com a novetat, aquest Reial decret també classifica les instal·lacions d’autoconsum en funció del punt al qual es connecta la instal·lació de generació.

Tipus d’instal·lacions

Distingirem doncs entre dos tipus d’instal·lacions d’autoconsum:

Les que es connecten a la xarxa interior del consumidor/s associat/s (com fins ara fèiem) i que s’anomenen instal·lacions properes de xarxa interior.

Les que es no es connecten directament a la xarxa interior del consumidor/s associat/s, i que s’anomenen instal·lacions properes a través de la xarxa.

En aquest darrer cas tindrem:

Instal·lacions connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensió derivades d’un mateix centre de transformació.

Instal·lacions connectades en baixa tensió a una distància màxima de 500 metres.

Instal·lacions connectades en una mateixa referència castastral.

Aquest punt és una de les novetats principals del Reial decret, ja que ens obre la porta a les instal·lacions d’autoconsum remotes individuals o col·lectives. Imagineu per exemple el cas d’un poliesportiu municipal, sobre el qual es munta una instal·lació d’autoconsum solar de la qual es podran alimentar el conjunt de veïns que visquin a una distància inferior a 500 metres.

Les instal·lacions remotes han de satisfer segons s’indica a l’article 17, punt 5, una quantia per portar l’energia des del punt de generació fins al consumidor associat i utilitzar-ne la xarxa de distribució. Aquesta quantia serà establerta per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

He vist alguna queixa, que es podria haver augmentat la distància pensant en polígons industrials, i si bé és cert, no ho és menys que si m’expliques aquesta possibilitat fa 6 mesos m’hauria trobat un cant a les dents. o no és cert?

S’aprova l’autoconsum col·lectiu

El nou reial decret i tal com ja he avançat una mica al punt anterior, obre la porta a les instal·lacions d’autoconsum compartides entre diferents consumidors.

Així doncs, es diu que un consumidor participa en una instal·lació d’autoconsum col·lectiu quan pertany a un grup de diversos consumidors que s’alimenten de forma acordada, d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de producció properes a les de consum i associades a aquests.

Podran existir instal·lacions d’autoconsum col·lectiu connectades a la xarxa interior o instal·lacions d’autoconsum col·lectiu remotes connectades a la xarxa de distribució (tècnicament properes a través de la xarxa) com seria el cas del poliesportiu que comentava anteriorment.

El repartiment de l’energia produïda en una instal·lació d’autoconsum col·lectiu serà el que s’acordi mitjançant document signat per tots els integrants de la instal·lació col·lectiva i sempre respondrà a un coeficient fix que pot ser en funció de l’aportació econòmica de cada participant, de la potència contractada, o de qualsevol altre criteri predefinit i constant.

En cas de no presentar cap acord, l‟empresa distribuïdora distribuirà les produccions en funció de la potència màxima contractada per cada usuari.

Aquest és un altre punt que és millorable segons ja expressi al meu anterior Imaginant un autoconsum compartit eficient i intel·ligent; en tot cas reitero que avui és dia per mirar endavant i celebrar que el simple fet d’aprovar l’autoconsum col·lectiu ja és una fita autèntica.

Se simplifica el concepte dels serveis auxiliars de generació

Tal com explicava al meu anterior article, el tema dels serveis auxiliars de generació és una autèntica babada quan estem parlant d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum; ja que aquests serveis auxiliars fan referència al consum de l’inversor fotovoltaic en els moments de no producció solar i aquest té un consum més que mínim.

Fins ara era obligat fer un contracte de subministrament per a aquests serveis auxiliars per a les instal·lacions de més de 100 kW o quan el titular de la instal·lació de generació i de consum no era el mateix. L’obligació de realitzar aquest contracte de serveis auxiliars obligava a instal·lar un conjunt de mesura homologat a la sortida de l’inversor solar perquè l’empresa elèctrica pogués facturar aquests serveis auxiliars… una autèntica burrada perquè suposava un sobrecost significatiu per facturar només uns quants watts. No oblideu que el consum d’un inversor solar és de només 1 W en hores nocturnes, o dit altrament si considerem 14 hores nocturnes, han de passar 71 dies perquè aquest comptador registri un consum d’1 kWh.

Doncs bé, aquest Reial decret simplifica molt el tema dels serveis auxiliars ja que considera considerable menyspreables els serveis auxiliars de producció per a instal·lacions fins a 100 kW connectades a la xarxa interior del consumidor associat i sempre que el consum d’aquests serveis auxiliars sigui inferior a 1% de l’energia generada per la instal·lació de producció (o sigui sempre).

Per tant, en aquells casos que els titulars de la instal·lació de generació i consum no són el mateix però la instal·lació és de fins a 100 kW connectada a xarxa interior, ja no caldrà fer el contracte de serveis auxiliars.

Però la bona notícia no es queda aquí, ja que per al cas que els serveis auxiliars de producció no es puguin considerar menyspreables, a l’article 8 s’indica que es podrà formalitzar únic contracte d’accés per als serveis auxiliars de producció i per al consum associat sempre que el consumidor i el titular de la instal·lació de generació sigui el mateix ia més la instal·lació de generació està connectada a la xarxa interior del consumidor.

La conseqüència de tot això és que en cas que puguem formalitzar un únic contracte d’accés i per tant un únic contracte de subministrament per a consum i serveis auxiliars de producció, ens estalviarem instal·lar aquest conjunt de mesura homologat a la sortida de l’inversor/s per mesurar el seu consum ( vindria a ser el mateix comptador de generació que anteriorment estàvem obligats a instal·lar però mesurant en sentit contrari), i per tant evitem un sobrecost molt significatiu i absurd.

Per resumir, en quins casos cal formalitzar un contracte d’accés per a serveis auxiliars de producció? ( i conseqüentment instal·lar un conjunt de mesura homologat?

1- En cas d’instal·lacions d’autoconsum properes a través de la xarxa (connectades a la xarxa distribució) com podria ser el cas del poliesportiu plantejat anteriorment.

2- Instal·lacions connectades en xarxa interior de més de 100 kW i en què el titular de la instal·lació de producció diferent del consumidor.

Fins aquí el meu resum sobre el nou reial decret d’autoconsum, segur que algun de vosaltres considerareu que potser hi ha altres aspectes destacables o que se m’han escapat; m’encantarà si ho podeu compartir amb nosaltres i ho comentem entre tots.

Igualment, és possible que algun de vosaltres tingui alguna altra interpretació d’algun dels punts que he comentat, segur que a mesura que vagin passant els dies anirem descobrint detalls ocults a la normativa.

En tot cas, m’encantarà poder comentar i discutir amb tots vosaltres les diferents visions i interpretacions del reial decret.

Felicitats a tots!!

Valora este post
Frederic Andreu
Frederic Andreu

Hola, soy Frederic Andreu, Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IQS) y post-grado en energías renovables por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Durante 10 años trabajé en Endesa Energia, primero gestionando grandes cuentas industriales y posteriormente cómo responsable de energía solar para España. Actualmente soy socio-fundador de SolarTradex y me apasiona desarrollar y compartir con todos vosotros este proyecto.

Frederic Andreu
Quant a Frederic Andreu

Hola, soy Frederic Andreu, Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IQS) y post-grado en energías renovables por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Durante 10 años trabajé en Endesa Energia, primero gestionando grandes cuentas industriales y posteriormente cómo responsable de energía solar para España. Actualmente soy socio-fundador de SolarTradex y me apasiona desarrollar y compartir con todos vosotros este proyecto. Mostra totes les entrades de Frederic Andreu

24 pensaments sobre “5 novetats del Reial decret d’autoconsum
 1. Juan ha dit:

  A punto que estoy de hacer una instalación de autoconsumo tu blog sin duda es que aporta información más detallada. Pero me queda una duda: cómo afecta el nuevo reglamento al balance neto horario? Sigue en vigor? De ser así sin duda prefiero montar un inversor monofásico que uno trifásico en mi vivienda con suministro trifásico.

  Otra cosa es que lo que debiera ser luego se aplique, porque con contador inteligente telegestionado endesa aún no me ha dado una lectura directa después de tres meses, así que dudo de si verdaderamente hará el balance horario :-(

 2. Alfonso Ruiz ha dit:

  Hola Frederic, muchas gracias por tu blog!! Te plantearé mi duda con este ejemplo, va sobre el trato de la “Línea directa”.

  En dos naves contiguas con dos actividades diferentes y con dos suministros diferentes: A y B, A decide hacer una instalación fotovoltaica en su cubierta que es una instalación para autoconsumo, pero como va a tener excedentes, ¿podría a través de una línea directa vender esos excedentes a la nave B?
  Estos excedentes no pasan por la red de distribución, se podría considerar algo totalmente particular donde con un simple contador y un acuerdo entre las partes donde A se podría beneficiar por vender a B a un precio por encima de pool y B beneficiarse de una energía más barata que la que paga de su suministro normal?
  ¿Se consideraría A un productor? O sería algo particular entre A y B.

  Muchas gracias.

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Hola Alfonso;

   la cuestión que planteas creo que no tiene mucha razón de ser ya que si el suministro A tiene excedentes siempre le va a ser mucho más rentable compensarlos parcialmente para su propio beneficio y conseguir mayor ahorro en su factura eléctrica.

   Ok?

   Saludos

  2. Alfonso ha dit:

   Hola Frederic, pero si esos excedentes que tiene “A”, seguro que le saldría más rentable vendérselos a “B” que cobrarlo a precio de pool si los inyecta a la red, ¿no?. Pero quizá no plantee bien la pregunta. A través de una línea directa, ¿se puede ejercer la venta entre dos puntos? Porque entiendo que esa línea es particular entre “A” y “B”, y que cara a la red de distribución no hay excedentes.
   Perdona que sea la pregunta tan rara, pero es algo que se nos está casi planteando.
   Muchísimas gracias por tu atención.
   Un saludo.

 3. Daniel Blanco ha dit:

  Hola Frederic, muchas gracias por tu excelente artículo!
  A la hora de calcular los excedentes que pueden compensarse, me surge la siguiente duda.
  Cuando en el art. 14.3 dice “en ningún caso, el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación”, ¿en el valor económico de dicha energía horaria consumida se incluirían los peajes variables, o solamente el coste de compra de energía? ¿Cómo lo interpretas?
  Gracias por adelantado!

 4. Javier Rosado ha dit:

  Buenas Frederic, en primer lugar felicitarte por tu trabajo y contribución. Y en segundo lugar hacerte una pregunta a ver si puedes ayudarme….En una instalación comunitaria ¿cómo se hace la compensación de energía en la factura?
  ¿se descuentan los kWh que corresponden a cada suministro? con lo cual se están pagando a precio minorista con los impuestos correspondientes.
  ¿se descuenta el precio del kWh según acuerdo previo o precio pool? en este caso es bastante menos rentable, no?

  Gracias

 5. Fidel ha dit:

  Hola Andreu, mi comentario va en relación a la modalidad de autoconsumo sin vertido a red….. que también la considero un sin sentido desde el punto de vista del sentido común.

  También me llama la atención el énfasis en el sistema antivertido, que debe funcionar en menos de 2 segundos y estar perfectamente comprobado y verificado, con unos ensayos, que yo que soy Ingeniero, me cuesta entender….(8 páginas de las 46 del RD se dedican a “Sistemas para evitar el vertido de energía a la red”).

  Esto cobra sentido desde el punto de vista de las distribuidoras… como tu indicas “salvo casos en que tengamos problemas para conseguir el permiso de conexión de la empresa distribuidora, no le veo sentido a esta modalidad.”. Ese es verdadero problema.

  Conozco instalaciones montadas que no han podido conectarse porque la distribuidora retrasa o pone trabas como obligar a reforzar sus líneas, a fin de conseguir ese permiso de conexión. En cambio hay otras no legalizadas que no han pedido ese permiso de acceso, que realizan autoconsumo con pequeños vertidos a red, con la diferencia que no se aplica el balance neto horario que muy explicas en este artículo:

  https://solartradex.com/blog/balance-neto-existe-lo-saben-las-electricas/

  Creo que la verdadera “concesión” de las distribuidoras es ese párrafo, donde solo quedan exentas del permiso de conexión instalaciones de menos de 15 kW y que se ubiquen en suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística. Entiendo que en este caso, si que debe aplicarse el Balance Neto Horario que explicas en el articulo. ¿correcto?¿nos lo puedes confirmar?.

  Siendo malo, creo que las eléctricas han leído tu artículo o este de David Calvo y han actuado en consecuencia. La finalidad de los sistemas antivertido no son proteger la red, sino evitar ese Balance Neto efectivo Horario… y de paso evitar la inyección a la red “gratis” de energía renovable.

  https://es.krannich-solar.eu/2016/06/14/autoconsumo-con-o-sin-inyeccion-cero/

  La lucha será conseguir esos permisos de acceso en viviendas fuera de suelo urbanizado, como los rurales o industriales……… que es donde verdaderamente cobra sentido e importancia el autoconsumo…… y eso SI lo saben las eléctricas.

  Pero bienvenido sea este RD, coincido es que es un gran avance….

 6. RAÚL BREZO ha dit:

  Buenos días Frederic!
  Muchas gracias como siempre por tu rápido análisis!!
  Estoy leyendo el RD y este apartado me ha dejado mosca…
  bb) Potencia requerida por el consumo: Será la potencia requerida por las instalaciones de consumo en un periodo tarifario. En el caso de autoconsumo no colectivo de red interior se calcula como la suma de la potencia a facturar al consumidor que correspondería facturar a efectos de aplicación de los peajes de acceso en un periodo tarifario si el control de la potencia se realizara utilizando el equipo de medida ubicado en el punto frontera que registra la energía horaria consumida de la red, más la potencia máxima de generación en el periodo tarifario. En el resto de los casos será la potencia requerida en el punto frontera correspondiente.
  Esto significa que aunque no montemos baterías vamos a pagar la potencia que demandemos de la red + la que genere la instalación fotovoltaica???
  Muchas gracias!!

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   No, tan sólo es una definición de lo que se considera consumo real ( potencia importada + potencia de generación) pero hoy por hoy no tiene repercusión…. piensa que ahora no es necesario el contador de generación

   Ok?

 7. Alfons ha dit:

  Un poco al hilo del comentario anterior pero focalizando en la diferencia entre el precio mayorista y minorista, de qué rango de % estamos hablando? del 15 al 25? es para poder explicarlo de manera rápida o pedagógica, tipo de cada 5kWh, uno es para el sistema.

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Hola Alfons,

   creo que la respuesta anterior contesta tu pregunta. ¿ok?

   Saludos

 8. Alex Moreno Bellostes ha dit:

  Hola Andreu he seguido leyendo el RD, se me ha planteado esta posibilidad:

  En el caso de comercializadora de referencia:
  La energía horaria consumida de la red será valorada al coste horario de energía del precio voluntario para el pequeño consumidor en cada hora, TCU ver: https://lnkd.in/grWe3ik :

  La energía horaria excedentaria, será valorada al precio medio horario, Pmh; obtenido a partir de los resultados del mercado diario e intradiario en la hora h, menos el coste de los desvíos CDSVh. Podemos ver Pmh: https://lnkd.in/gfybv_7

  Si tenemos la tarifa de 2 periodos la diferencia entre el precio del mercado mayorista y el precio de la tarifa valle seria de unos 0.03€

  Los costes de producción (LCOE) están entre 3 y 6 céntimos por kWh, en función del tamaño de la planta y la dificultad de ejecución. Con respecto al kWh almacenado en baterías de Litio, ya estamos en valores alrededor de los 10 céntimos por kWh.

  Tendríamos una “batería” en el caso de compensar con la tarifa valle 0.03€+30%(impuestos+IVA) =~0.04€…

  Con un buen control y reduciendo al máximo los consumos en las horas que no hay radiación y son horas puntas (3-4 horas por la tarde), se puede utilizar la red como una batería a un precio competitivo.

  Que opinas….

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Opino que el precio del kWh almacenado corresponde al del kWh que sustituyes.

   Si sustituyes kWh en período punta (aprox 0,17 €/kWh en tarifa 2.0DH i.e incluido) puede ser atractivo, pero si sustituyes kWh en períodos valle ( 0,085 €/kWh en tarifa 2.0DH i.e incluido) entonces ya no es tan atractivo porque el beneficio real será de unos 0,035 €/kWh; ya que sin invertir en las baterías ya consigues unos 0,05 €/kWh compensando los excedentes.

   Por lo tanto el beneficio real invirtiendo en batería será la diferencia entre los 0,085 €/kWh que consigues en valle menos los 0,05 €/kWh que consigues compensando y sin invertir nada,

   Dicho esto, a mucha gente le “pone” las baterías al margen de los números, cuestión de autonomía energética.

   Saludos

 9. Jaume TEBÉ CASTELLÀ ha dit:

  Hola Andreu, muchas gracias por tu trabajo.
  A partir de ahora, ¿podremos considerar a nuestra compañia suministradora, como si fuese una bateria para guardar nuestros excedentes?
  Gracias

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Si, pero sin olvidar que no existe el balance neto ( net-metering), sinó que lo que se ha aprobado es la facturación neta ( net-billing). Esto es que los excedentes que se envían a la red se compensarán al coste de generación del momento en que se envían a la red, pero los peajes e impuestos no se compensarán.

   Por lo tanto sólo recuperaremos aproximadamente la mitad del valor de cada kWh enviado a la red.

   Saludos

 10. Fermín ha dit:

  Hola.
  Los contadores digitales que tenemos todos instalados desde hace un tiempo, ¿Son bidireccionales y por tanto no tenemos que cambiarlo para poder computar los excedentes que vertemos a la red? Es importante este punto, ya que en caso contrario se encarece la instalación. Agradecería aclarasen este punto.

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Los contadores son válidos para exportar energía. En todo caso la empresa eléctrica debe programarlos.

 11. Alex Moreno Bellostes ha dit:

  Hola bones Andreu

  Felicidades por el articulo siempre ayudas a entender mejor el panorama. Creo que se abre un nuevo panorama en lo que se refiere hacer microredes, en el que la gestión jugara un papel muy importante.

  Tengo una duda sobre este punto, en que se habla de suministro a uno o mas consumidores. Se podrán hacer conexiones directas entre vecinos, independientes de la red eléctrica?

  g) Instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas:
  Instalación de producción o generación destinada a generar energía eléctrica para
  suministrar a uno o más consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de
  autoconsumo en las que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

  i. Estén conectadas a la red interior de los consumidores asociados o estén unidas a
  éstos a través de líneas directas

  Saludos,

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Hola Alex,

   correcto, el RD establece la posibilidad de hacer líneas directas hasta un colectivo de consumidores. En todo caso la disposición final segunda, punto 2, se modifica la ITC-BT-10 indicando ” En los casos de autoconsumo colectivo en edificios en régimen de propiedad horizontal, la instalación de producción no podrá conectarse directamente a la instalación interior de ninguno de los consumidores asociados a la instalación de autoconsumo colectivo.”

   Por lo tanto se puede conectar una línea directa per conectada entre la CGP y la centralización de contadores, nunca directamente a la red interior de cada consumidor.

   Saludos

 12. Lituus ha dit:

  Buenas, enhorabuena por la entrada.
  Una duda: el límite maximo de la potencia del inversor para inyectar energía, ¿ es la potencia actual que tengo contratada? O si quiero poner más Kw en mi auto consumo con inyección de Lis que tengo contratados debo aumentar con la distribuidora mi actual término de potencia hasta que coincida con la potencia del inversor? Gracias

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Hola, te sirve la respuesta que he le he dado a Juan hace un momento. Ok?

   Saludos

 13. Juan ha dit:

  Tengo una duda, el límite de inyección será el contratado en suministro y si se supera, saltará el contador igual que lo hace al consumir de la red o respetará que se puede superar en fotovoltaica lo que tenemos contratado y bidireccionalmente, yo como cliente de Iberdrola, puedo tener contrato de suministro de 2,3 kWh y me permitirá inyectar por encima de esa potencia, ya que permite instalación superior, pero inyectar también? Supongo que pueden y les interesa recibir más energía por muchas razones, pero tengo dudas técnicas si programan el contador en ambos sentidos y lo permite mi instalación, no creo haya problemas. Pueden responder a mi email. Gracias.

  1. Carlos ha dit:

   Frederic, muchas gracias por el trabajo que realizas, hoy estaba esperando tu resumen y como siempre oro puro.

   Gracias.

  2. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Hola Juan; el RD1699/2011 en su artículo 13, punto 3 dice: ” 3. Las instalaciones de producción conectadas a una red interior no podrán ser de potencia superior a 100 kW y, en todo caso, no podrán superar la capacidad disponible en el punto de conexión a la red de distribución ni la potencia adscrita al suministro.”

   Esto significa que nunca podrás instalar más potencia que la que tengas adscrita a tu suministro.

   Ejemplo: puedes tener contrato 4,6 kW, instalado 7 kW de fotovoltaica, pero obligatoriamente deberás tener adscrito a tu suministro al menos 7 kW ( de los que sólo habrás contratado 4,6 kW). Ok?

   Los derechos de acceso és lo que pagas en el momento de contratar la potencia por primera vez o ampliarla, y los derechos de extensión son lo que pagas para adscribir una potencia a tu suministro. Esto está establecido en RD1955/2000.

   Saludos

Els comentaris estan tancats.